Jury

DOMINIKA BETTMAN
PREZESKA FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Przewodniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezeska zarządu (CEO) Siemens Sp. z o.o. Przedtem prezeska ds. finansowych (CFO) spółki. Z Siemensem związana od blisko 25 lat. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Jest członkinią zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, rady nadzorczej Eurobanku i przewodniczącą Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

 

ROBERT ADAMCZYK
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

Główny specjalista zajmujący się tematyką zrównoważonego rozwoju w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się analizą projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w Europie Środkowej, jak również w byłych republikach Związku Radzieckiego i północnej Afryce. Prowadzi proces due diligence projektów z branży w energetycznej w tym elektrowni wiatrowych w Polsce, Bułgarii, Kazachstanie, Rumuni, Turcji, Mongolii, Grecji, Egipcie oraz na Ukrainie. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Staff Council w EBOiR.  Audytor IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessor środowiskowy RICS (Royal Instituation of Charted Surveyors).

 

PIOTR ARAK
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Analityk społeczno-ekonomiczny. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ceniony ekspert w zakresie wymiarowania wpływu. Wcześniej ekspert centrum analitycznego Polityka Insight, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

 

DR TOMASZ BRZOZOWSKI
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością oraz zrównoważonego rozwoju organizacji. Ekspert w zakresie procesów komunikacji i zarządzania przez cele w kilku projektach realizowanych w administracji publicznej. Aktywny uczestnik konferencji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz autor licznych publikacji w tym zakresie. Współautor takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem” oraz „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju”.

 

DR EWA JASTRZĘBSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka i trenerka w zakresie: społecznej odpowiedzialności, etyki biznesu i zarządzania przez wartości, nurtów ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru), zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie a także partycypacji społecznej i planowania strategicznego w jst. Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

MAGDALENA KITLAS
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dyrektor Departamentu Relacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat związana z Pracodawcami RP. Odpowiedzialna za relacje z biznesem oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Sekretarz platformy „Kobieta Kierunek Biznesu”. Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Obecnie zaangażowana w projekty CSR.

 

DARIA KULCZYCKA
KONFEDERACJA LEWIATAN

Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych i energetycznych, krajowych oraz europejskich. Doradca związków branżowych Lewiatana w sektorze energetycznym, chemicznym i wydobywczym. Sekretarz Rady OZE oraz Rady ds. Gazu Lewiatana. Członek grup roboczych ds. energii i klimatu w BUSINESSEUROPE, europejskiej federacji pracodawców. Członkini Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obecnie zaangażowana przede wszystkim w projekty dotyczące krajowej polityki energetycznej, w tym OZE i efektywności energetycznej, gazu łupkowego oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 roku.

 

PAWEŁ ŁUKASIAK
AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Akademią kieruje od sierpnia 1998 r. Od ponad 20 lat aktywnie związany z III sektorem. Współtworzył i zarządzał Biurem ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta. Ekspert w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu; corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu; corporate community investment), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Współtwórca kampanii społecznych takich jak „Dobroczyńca Roku”, „Gwiazdy Dobroczynności”. Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu, Rady Fundacji Św. Mikołaja, Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek”. Członek Zarządu Fundacji Dobra Sieć, współtwórca portali: www.mojestypendium.pl, www.e-wolontariat.pl oraz kampanii „odkryj e-wolontariat”. Autor i współautor wielu publikacji. W 2011 odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

DR HANNA MACHIŃSKA
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest prawniczką i działaczką społeczną z bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka. Pracowała w Centrum Europejskim UW, pełniła funkcję dyrektora Biura Informacji Rady Europy, była też dyrektorką Biura Rady Europy. W czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej pracowała jako ekspertka w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Była też członkinią Rady ds. Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji, ekspertką w Komitecie Doradczym ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości, członkinią Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, organizowała szkolenia sędziów i prokuratorów w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku docenta. Została odznaczona m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Edukacji, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz Prezydenta Austrii.

 

PIOTR ONIKKI-GÓRSKI
BUSINESS CENTRE CLUB

Dyrektor Biura Kontaktów Społecznych Business Centre Club. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, nadzoruje działania patronackie i społeczne klubu.

 

MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA
STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität w Mainz. Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Członek Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu. Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu m.in: „Strona www jako element komunikacji spółki giełdowej z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komunikację spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych – analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 

ANNA SIEJDA
MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

Ukończyła Uniwersytet Gdański na Wydziale Ekonomiki Transportu. Ukończyła też Podyplomowe Studium Finanse w Handlu Zagranicznym, Podyplomowe Studia Europejskie przy Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Ewaluacja Programów Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Podyplomowe studia Kontrola i Audyt Wewnętrzny na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto zaliczyła kurs i egzamin z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2. Pełniła też funkcję rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. Pracowała w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, gdzie była odpowiedzialna za opracowywanie programów prywatyzacji sektora handlu zagranicznego. Pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych na stanowiskach doradcy ministra i następnie Dyrektora Departamentu: gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie umów wdrażających program SRP, realizację Programu NFI i nadzór nad spółkami strategicznymi. Pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie była odpowiedzialna za realizację programu kontraktów wojewódzkich, programów przedakcesyjnych PHARE SSG i za przygotowanie i realizację ZPORR. Była też przez cztery lata dyrektorem CUPT – jednostki utworzonej przez Ministerstwo Infrastruktury. Głównym celem jednostki była ocena przygotowania do realizacji projektów transportowych zgłoszonych w ramach Programu POIiŚ i ich rozliczenie finansowe. Przez dwa lata była dyrektorem WWPE, która w tym czasie była odpowiedzialna między innymi za wdrażanie projektów informatycznych czy też projektów z zakresu kultury. Obecnie jest Dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 

EWA SOWIŃSKA
CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Ekspertka Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCooper. Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

 

ELŻBIETA SZADZIŃSKA
FEDERACJA KONSUMENTÓW

Politolog, wiceprezes Federacji Konsumentów. Zajmuje się sprawami bezpieczeństwa produktu, w tym artykułów dla małych dzieci, oraz kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem i zrównoważoną konsumpcją. Jako ekspert FK bierze udział w pracach komitetów technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem Rady Normalizacyjnej PKN i Rady ds. Akredytacji PCA, a także Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności. Uczestniczyła w pracach grup roboczych powołanych w Ministerstwie Rozwoju: Grupy Roboczej ds. edukacji i promocji w ramach Zespołu ds. Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR. Bierze udział w pracach grup roboczych europejskich organizacji konsumenckich BEUC i ANEC. Od 2004 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie reprezentuje interesy konsumentów.

 

DR HAB. PIOTR WACHOWIAK
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: „Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych” (2002), „Kierowanie zespołem projektowym” (2004), „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa” (2005), „Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka” (2008), „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstw. Analiza i pomiar” (2013). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

 

DR TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Doktor nauk ekonomicznych. Menadżer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. Członek Zespołu ds. CSR, obecnie grupy roboczej ds. monitorowania trendów, przy Ministerstwie Gospodarki (obecnie Ministerstwie Rozwoju). Aktywnie uczestniczy w edukacji i promocji biznesu odpowiedzialnego społecznie wśród spółek giełdowych m.in. w latach 2012-2013 jako wykładowca Akademii CSR organizowanej pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa. Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych nt. znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne, a społeczna odpowiedzialność firm”.

 

JAKUB WOJNAROWSKI
ACCA

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA, wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE w latach 2012 – 2017; od 2006 do 2012 dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera w latach 2008 – 2011, członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009) oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007 – 2008), socjolog i politolog, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora finansowego i innowacji, polityki publicznej, edukacji i współpracy międzynarodowej; firm”.

 

DR MARIOLA ZALEWSKA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Badacz i wykładowca w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Senator Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komisji Senackiej UW. Absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW oraz HEC Paris. Autorka wielu publikacji w obszarach: zrównoważony rozwój, jakość życia, konkurencyjność podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca naukowa, dydaktyczna z Uniwersytetami we Francji i Szwajcarii, z biznesem i otoczeniem biznesu. Ma na swoim koncie udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracę z NGOs.