Regulamin Konkursu Raporty Społeczne

1. Do konkursu można zgłaszać raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności/ zrównoważonego rozwoju, raporty zintegrowane – wszelkie publikacje, które opisują wpływ organizacji na otoczenie w aspektach środowiskowym, społecznym i biznesowym.

2. Raport można zgłosić do konkursu od 19 czerwca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. roku, do końca dnia.

3. Zgłoszenia mogą nadsyłać wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz organizacje pozabiznesowe z siedzibą w Polsce, np.: organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych.

4. W konkursie ocenione mogą zostać jedynie raporty wydane w języku polskim, które obejmują sprawozdanie za rok 2018 i dotyczą działań w Polsce.

5. Raporty społeczne firm i organizacji pozabiznesowych będą oceniane oddzielnie.

6. Do konkursu można zgłaszać tylko raporty, które ukazały się jako odrębne publikacje (nie mogą to być części raportów globalnych i/lub raportów rocznych z działalności organizacji).

7. Organizacja zgłaszająca może być reprezentowana tylko przez jeden dokument.

8. Organizacja zgłaszająca raport do konkursu zobowiązana jest wypełnić formularz on-line na stronie konkursu www.raportyspoleczne.pl, załączając plik PDF lub adres strony internetowej, na której dostępna jest publikacja.

9. Elementem formularza zgłoszeniowego jest ankieta badawcza dotycząca raportowania w Polsce, której wyniki nie będą przekazywane jurorom i nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

10. Osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy może być tylko pracownik firmy zgłaszającej raport.

11. Raporty zostaną ocenione przez jury w oparciu o wypracowane kryteria.

12. Raporty firm mogą zostać nagrodzone w następujących kategoriach:
• Nagroda za najlepszy raport społeczny – przyznaje jury
• Nagroda za najlepszy raport zintegrowany – przyznaje jury
• Nagroda za najlepszy debiut – przyznaje jury

13. Ponadto zgłoszony raport może zostać nagrodzony w kategorii:
• Nagroda dziennikarzy – przyznaje jury dziennikarzy
• Nagroda internautów – zostaje przyznana w wyniku głosowania on-line

14. Raporty organizacji pozabiznesowych mogą zostać nagrodzone w kategoriach:
• Nagroda główna – przyznaje jury
• Najlepszy debiut – przyznaje jury

15. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii.

16. Jury może przyznać wyróżnienia wśród raportów firm i organizacji pozabiznesowych.

17. Jury złożone jest z zaproszonych ekspertów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.

18. Członkiem jury nie może być osoba zaangażowana w przygotowanie któregokolwiek z raportów zgłoszonych do danej edycji Konkursu.