Regulamin Konkursu Raporty Społeczne

1. Do konkursu można zgłaszać raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności/ zrównoważonego rozwoju, raporty zintegrowane – wszelkie publikacje, które opisują wpływ organizacji na otoczenie w aspektach środowiskowym, społecznym i biznesowym.

2. Raport można zgłosić do konkursu od 22 czerwca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r. roku, do końca dnia.

3. Zgłoszenia mogą nadsyłać wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz organizacje pozabiznesowe z siedzibą w Polsce, np.: organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, wyższe uczelnie, samorządy.

4. W konkursie ocenione mogą zostać jedynie raporty wydane w języku polskim, które obejmują sprawozdanie za rok 2019 i dotyczą działań w Polsce.

5. Raporty społeczne firm będą oceniane oddzielnie od raportów organizacji pozabiznesowych.

6. Do konkursu można zgłaszać tylko raporty, które ukazały się jako odrębne publikacje (nie mogą to być części raportów globalnych i/lub raportów rocznych z działalności organizacji).

7. Organizacja zgłaszająca może być reprezentowana tylko przez jeden dokument.

8. Organizacja zgłaszająca raport do konkursu zobowiązana jest wypełnić formularz on-line na stronie konkursu www.raportyspoleczne.pl, załączając plik PDF lub adres strony internetowej w przypadku, gdy raport przygotowany jest w formie online.

9. Osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy może być tylko pracownik organizacji zgłaszającej raport.

10. Raporty zostaną ocenione przez jury w oparciu o wypracowane kryteria.

11. Raporty firm mogą zostać nagrodzone w następujących kategoriach:
• Nagroda za najlepszy raport społeczny – przyznaje jury
• Nagroda za najlepszy raport zintegrowany – przyznaje jury
• Nagroda za najlepszy debiut – przyznaje jury

12. Ponadto zgłoszony raport może zostać nagrodzony w kategorii:
• Nagroda dziennikarzy – przyznaje jury dziennikarzy
• Nagroda internautów – zostaje przyznana w wyniku głosowania on-line

13. Raporty organizacji pozabiznesowych mogą zostać nagrodzone w kategoriach:
• Nagroda główna – przyznaje jury
• Najlepszy debiut – przyznaje jury

14. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii.

15. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia zgłoszonym raportom.

16. Jury złożone jest z zaproszonych ekspertów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.

17. Członkiem jury nie może być osoba zaangażowana w przygotowanie któregokolwiek z raportów zgłoszonych do danej edycji Konkursu.